Univerzális menü

Elállás

A vásárlástól való elállás joga

 

Elállás joga üzletben történő vásárlás esetén:
A Cromax Kft. kizárólag sértetlen állapotban, sértetlen és tiszta eredeti csomagolásban lévő, be nem épített terméket vesz vissza.
A visszavétel 3 munkanapig lehetséges. 3 munkanapon túl a terméket nem tudjuk visszavenni!


Elállás joga a webshopban történő vásárlás esetén:
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében 
Fogyasztónak minősülő vásárló (a továbbiakban Fogyasztó) a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, 
Szolgáltató azonban követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót az alábbi esetekben:
a) olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ,
b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak,
c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, 
de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; 
e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címén leadni.

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt követtkezett be.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. 
Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését.
Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁVF-ben található elérhetőségeken.
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti indokolás nélküli elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Elállási jog gyakorlásának a menete:
Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni.
A fogyasztó elállási jogát az ÁVF mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Fogyasztó az elállási joggal.

Letöltés: elallasi_nyilatkozat_minta.pdf


Fontos dolgok

Tájékoztatási kötelezettség
A webáruháznak tájékoztatnia kell a fogyasztót az elállási jog gyakorlásának lehetőségéről és az ezzel kapcsolatos tudnivalókról. Ennek megfelelően előzetesen jeleznie kell, hogy mik az elállási feltételek:

Az elállási feltételek között kell szerepeltetni, hogy a visszaküldés költségét átvállalja-e a webáruház vagy a fogyasztót terheli. Ha erről külön nem nyilatkozik a webáruház, akkor a visszaküldés költsége a webáruházat terheli.
Szintén egyértelműen jelezni kell, hogy az elállás során a terméket hova kell a fogyasztónak visszaküldenie. Ez lehet a webáruház székhelye, személyes átvételi pont, ügyfélszolgálat, üzlet, de akár egy postai cím is.
A jog kötelezően 14 napon belüli elállási jogot biztosít, a webáruháznak ezt minimum biztosítani kell. De saját hatáskörben dönthet úgy, hogy ennél több nap elállási időt nyújt a fogyasztónak. Gyakran találkozni például 30, 60, 90 napos elállási időt biztosító webáruházakkal. Az, hogy 14 vagy ennél több nap van lehetőség elállásra, azt szintén a webáruháznak kell előzetesen jeleznie.
Visszatérítési kötelezettség
Az elállás bejelentését követően a webáruháznak vissza kell térítenie a termék árát és a szállítási költséget. A szállítási költség visszatérítési kötelezettsége nem tévesztendő össze a visszaküldés költségével. A szállítási költség az a költség, amibe a termék fogyasztónak való kiszállítása került.

A visszatérítés az elállás bejelentését követő 14 napon belül kell megtörténjen.
A webáruház élhet a visszatartás jogával. Ez azt jelenti, hogy a webáruház nem köteles visszafizetnie a termék árát és a szállítás költségét amíg a termék vissza nem érkezik hozzá vagy addig, amíg a fogyasztó kétségbevonhatatlanul igazolja, hogy a terméket feladta a webáruház számára.
A webáruház alapvetően a termék teljes árát köteles a fogyasztónak visszafizetnie. Ez alól viszont van kivétel. Mégpedig az az eset, amikor a termék használata túlhaladta azt a mértéket, ami pusztán a kipróbálása okozhatott. Ilyen esetben értékcsökkentett összeget kell visszatéríteni a vásárlónak.
Attól függően, hogy a vásárló milyen módon fizetett (például: utánvét, átutalás, bankkártyás fizetés) a webáruháznak is ugyanabban a formában kell gondoskodnia a visszatérítésről. Viszont, ha a webáruház előzetesen jelezte, hogy a visszatérítés milyen formában történik és a vásárlással a fogyasztó ezt elfogadta, akkor a visszatérítés formája eltérhet az eredeti fizetési módtól.


Megérkezett a termék, ki is próbáltam. Így is elállhatok a vásárlástól?
IGEN! A termékek nagy részénél arra is van lehetőség, hogy a terméket kipróbáld és ezután is érvényesíthető az elállási jog. Viszont ha a termék teljes árát szeretnéd visszakapni, akkor ez a használat valóban nem haladhatja meg a kipróbálás mértékét. Ha ugyanis ezen túlmenően használtad, akkor a webáruház értékcsökkenést számolhat el.

Arról se feledkezz meg, hogy néhány termék esetében viszont nincs lehetőség kipróbálásra, mert ezeket eredeti csomagolásban, sértetlenül kell visszaküldeni. Ezekről az előző pontban esett szó.

Több mint 14 napja vettem át a terméket. Elállhatok még a vásárlástól?
NEM! A termék kézhezvételét követő 14 napon belül kell bejelenti, hogy szeretnél elállni. A 14 nap letelte után már csak akkor állhatsz el a vásárlástól, ha a webáruház a törvényileg előírt 14 napnál több időt biztosít elállásra. Elállási jog kapcsán a napokat nem szabad összekeverni a munkanapokkal. Elállási jog esetén 14 napról és nem 14 munkanapról van szó.

A webáruház postai címre kéri a termék visszaküldését, de én nem szeretnék postázni. Visszavihetem valamelyik üzletükbe a terméket?
NEM! Az elállás feltételeinek azon részét, hogy a terméknek az elállás után hova kell visszaérkezni, a webáruház határozza meg. A fogyasztónak ehhez kell igazodnia.

A terméket nem az eredeti csomagolásban küldtem vissza, ezért a webáruház nem akarja visszafizetni a termék árát. Ezt megteheti?
NEM! Az eredeti csomagolás csak bizonyos termékek esetén feltétele az elállásnak. Ha a webáruház előzetesen máshogy nem rendelkezik, akkor eredeti csomagolás nélkül is érvényesíthető az elállás.

Cégként, céges számlára rendeltem a terméket. Ilyenkor is elállhatok a megrendeléstől?
NEM! Az elállási jogot fogyasztóként kizárólag magánszemélyek gyakorolhatják. Cégként nincs lehetőség elállásra.

Nincs bajom a termékkel, egyszerűen csak meggondoltam magam és még sincs szükségem rá. Elállhatok?
IGEN! Az elállási jog érvényesítésénél semmilyen indokot nem kell megnevezni, hogy miért szeretne a fogyasztó elállni. Ha nem tetszik a termék vagy csak meggondoltad magad, akkor is el lehet állni a vásárlástól.